מדיניות פרטיות | Ohad Stone Tech

התנאים שלהלן מפרטים את עירי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי “Ohad Stone Tech” באתר האינטרנט הנמצא בבעלות Ohad Stone Tech ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: ohadstonetech.com, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר, קיימים ו/או עתידיים, אדר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד או לחוד: “האתר”), בין השאר את האופן בו אוספת Ohad Stone Tech ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר (להלן: “מדיניות פרטיות”).

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות פרטיות זו תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון הייד, טאבלט וכדומה).

המידע שנאסף על ידי Ohad Stone Tech

Ohad Stone Tech אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – בעת השימוש באתר ייתכן ו Ohad Stone Tech תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר ו/או בקשה להצטרפות לרשומות התפוצה של Ohad Stone Tech בניוזלטר). מידע זה יכלול בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, ומידע בהקשר עם פנייתך ל Ohad Stone Tech, לרבות תוכן פנייתך והאם הנך פונה כלקוח פרטי או כקבלן, אדריכל, מעצב.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האמור לעיל, אולם באם תבחר שלא למסור את המידע ל Ohad Stone Tech הדבר ישפיע על יכולתנו לענות לשאלותיך או לצרפך לקבלת הניוזלטר ומידע.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר – כאשר נעשה שימוש באתר, Ohad Stone Tech אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל IP מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (קבצי Cookie).

קבצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו אתה גולש באתר לצורך איסוף מידע אודות הגלישה שלך באתר. כמו כן, הקבצים מאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך או המכשיר שלך בכל פעם שמתבצע ביקור בנוסף באותו אתר וזאת לצורך תפעולו השוטף של האתר ולשיפור חווית המשתמש בהם.

המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של Ohad Stone Tech ובאחריותה, והינך מאשר ל- Ohad Stone Tech להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש- ישמש ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך ,לצורך שיפור האתר והתכנים המוצעים בו וכן על מנת לאפשר ל- Ohad Stone Tech להבין טוב יותר את השוק בו היא פועלת ולהתאים את פעילותה העסקית בהתאם. כמו כן, ככל שהסכמת לקבלת תוכן פרסומי מ- Ohad Stone Tech, ישמש המידע לשליחת דיוור ישיר במסגרת הניוזלטר או חומר פרסומי בנוגע למוצרים ולשירותים של Ohad Stone Tech, מעת לעת ולפי שיקול דעתה של Ohad Stone Tech.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר- ישמש לצורך שיפור האתר, שירותים והתכנים המוצעים בו, לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה ולשם התפעול השוטף, ניהול ופיתוח האתר.

דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת, Ohad Stone Tech תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, האמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטכם Ohad Stone Tech יובהר כי באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של Ohad Stone Tech בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור: “הסר מרשימת תפוצה” שיצורף לכל תכתובת שיווקית שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של Ohad Stone Tech דרך האתר בלינק: “ליצירת קשר לחצו כאן”

מסירת מידע לצדדים שלישיים

Ohad Stone Tech לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אשר יש בו לזהות אותך אישית ללא הסכמתך, למעט למקרים המפורטים להלן:

  1. לספרי ונותני שירות של Ohad Stone Tech המספקים לחברה שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר, שירותי שיווק, שמירת קשר עם לקוחות ופיתוח עסקי. צדדים שלישיים אלה רשאים לגשת ולעבד את המידע האישי שלך רק בהתאם להוראותיה של Ohad Stone Tech ורק בכפוף למדיניות פרטיות זו.
  2. לכל גוף מוסמך על פי דין, במידת הצורך.
  3. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של Ohad Stone Tech יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. במקרים אלה Ohad Stone Tech תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך כאצור לצד שלישי כלשהו.
  4. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, הכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין Ohad Stone Tech ו/או מי מטעמה.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים על ידי גורמים שלישיים. Ohad Stone Tech אינה בעלת שליטה, אינה מפעילה ו/או מעסיקה גורמים שלישיים אלה ועל כן מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על המידע הנאסף על ידם.

ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר הינה באחריותך בלבד. כאשר אתה עובד לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

אבטחת מידע

Ohad Stone Tech מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של Ohad Stone Tech להתחייב כי האתר ו/או המידע האישי שתמסור ל- Ohad Stone Tech באמצעות האתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה הבלתי – מורשית.

זכויות המשתמש במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו הרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ראשי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן רת המידע. לפיכך, אם תרצה לעיין במידע או לשנות את המידע שאנו אוספים אודותייף באמצעות האתר, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד “צור קשר”.

שינויים במדיניות הפרטיות

Ohad Stone Tech שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בתחתית מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהי המדיניות העדכנית ביחס להגנה על המידע האישי שלך.

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה כפי שיפורטו להלן חלים על הגלישה ו/או השימוש באתר האינטרנט הנמצא בבעלות ” Ohad Stone Tech” ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: “” Ohad Stone Tech

על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר, קיימים ו/או עתידיים, אדר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד או לחוד: “האתר”), ובכלל זה בתכנים הכוללים ובשירותים הניתנים באתר, ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין Ohad Stone Tech (להלן: “תנאי השימוש” ו/או “תנאי שימוש אלה”). תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמש באתר. כניבה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות בתכנים המוצגים בו ו/או בשירותים הניתנים בו, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש להימנע מכך.

Ohad Stone Tech שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויין ו/או לתנאי השימוש החדשים שפורסמו באתר. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם מתייחס לגברים ונשים כאחד.

אודות אתר Ohad Stone Tech

האתר נועד על מנת לספק למשתמשים מידע אודות מוצרי ושירותי Ohad Stone Tech. כמו כן, תוכל ליצור עמנו קשר באמצעות עמוד ה”צור קשר” באתר.

הגבלות על השימוש באתר ותכניו

כל תוכן ו/או מידע מכל מין וסוג אודות Ohad Stone Tech ומוצריה, לרבות ללא הגבלה, מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע שיווקי, עיצובים, שרטוטים, טכנולוגיות, תהליכים, פרסומות, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא, המפורסם באתר, הינם רכושה של Ohad Stone Tech (או של מעניק הרישיון שהתיר ל- Ohad Stone Tech להשתמש בהם), השומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר לחומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סימני המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים (למעט חומרים השייכים למעניק הרישיון ל- Ohad Stone Tech, לגביהם יש ל- Ohad Stone Tech זכויות שימוש).

אין לראות בהוראות תנאי השימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים שלא להפר את מי מהזכויות המנויות לעיל.

שיתוף חומרים ברשתות החברתיות

בכפוף לכך שלא תפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הנך רשאי, במסגרת גלישתך באתר, באמצעות שירותי צד שלישי, לשתף חלק מהחומרים ברשתות החברתיות שונות כגון: פייסבוק וכיו”ב. Ohad Stone Tech תהיה רשאית להסיר ו/או להוסיף אפשרויות שיתוף באמצעות רשתות חברתיות על פי שיקול דעתה הבלעדי. פרסום החומרים ברשתות החברתיות, יהיה כפוף לתקנון ותנאי השימוש באותן רשתות חברתיות.

סימני מסחר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל סימני המסחר הכוללים באתר לרבות ” Ohad Stone Tech ” , ” Ohad Stone Tech “, סמלי המסחר (logos) של Ohad Stone Tech, הינם סימני המסחר של Ohad Stone Tech. לפיכך, Ohad Stone Tech שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים ו/או לסמלי המסחר (logos)

זכויות יוצרים

Ohad Stone Tech מחויבת להגן על בעלי זכויות היוצרים ועושה זאת ע”י שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. אם הינך סבור כי התוכן המוצג באתר מפר את זכויות היוצרים שלך או של צד שלישי ביכולתך לפנות אלינו באמצעות עמוד ה”צור קשר” באתר.

Ohad Stone Tech תתייחס לכל פניה כאמור ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי, לרבות במקרה הצורך, הסרת התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהאתר.

הורדות

כל הורדה (downloading) של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות האתר תעשה על אחריותך בלבד, Ohad Stone Tech אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכו’) שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו .

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן כי במסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר. Ohad Stone Tech אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור, כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישים המספקים אותם. לתשומת ליבך, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של Ohad Stone Tech לעניינים אלו.

חסימה גלישה באתר

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין, Ohad Stone Tech שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה או תקלה טכנית בתפעול האתר ו/או הפרה של תנאי השימוש ו/או שימוש באתר (או בשירותים הנמצאים בו) אשר אינם בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

שינויים באתר

Ohad Stone Tech רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או כל חלק ממנו וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדימני של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי שיש Ohad Stone Tech ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

צור קשר

אם יש לך הערות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות עמוד ה”צור קשר” באתר.

עודכן בתאריך: 23.2.23

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם כל המידע

דילוג לתוכן